Liquid ammonia|Ammonia wate|Technology of water treatment--Zhuzhou Dayuan Industrial Co., Ltd.
Contact UsYour location:Home - Contact Us

Contact: Mr. Liu         Mobile: +86-18973300564
Tel: +86-731-28330408        Fax: +86-731-28330728
E-mail: sales@zzsdy.com
URL: http://www.zzsdy.com
Add: No. 1203, Unit One, Xianglu Buildng, Shebei Road, Zhuzhou City, Hunan, China
Contact Us: 1. Liquid ammonia and ammonia water department   Manager Li   +86-13707330395        Tel: +86-731-28330395
                       2. Bottled liquid ammonia department                            Manager Sun   +86-18673369229    Tel: +86-731-28330395
                       3. Water treatment department                                         Manager Liu   +86-18173303564      Tel: +86-731-28330408